Rakennuspalvelut & uudisrakentaminen

Rakennuspalvelut

Palk­ka­lis­toil­lam­me on yli 40 vuo­den koke­muk­sen raken­nusa­lal­ta omaa­va vas­taa­va mes­ta­ri ja raken­nusin­si­nöö­ri, joten pys­tym­me tar­joa­maan kat­ta­vat pal­ve­lut eri­lai­siin raken­nus­koh­tei­siin. Myös vesie­ris­tyk­set, laa­toi­tuk­set ja rap­pauk­set hoi­tu­vat kaut­tam­me, kuten myös raken­nus- ja raken­ne­suun­nit­te­lu, piir­tä­mi­nen, val­von­ta ja lupa-asioi­den hoitaminen.

Meil­lä on koke­mus­ta niin uudis- kuin kor­jaus­ra­ken­nus­koh­teis­ta, joten meil­tä saat osaa­vaa ja kat­ta­vaa apua oli kyse sit­ten isom­mas­ta tai pie­nem­mäs­tä projektista.

Uudisrakentaminen

Olem­me olleet muka­na useis­sa uudis­ra­ken­nus­koh­teis­sa aina ton­tin rai­vaa­mi­ses­ta lop­pu­tar­kas­tuk­seen - isäm­me Pert­ti yli 40 vuo­den aika­na useis­sa kym­me­nis­sä koh­teis­sa. Olem­me raken­ta­neet uusia oma­ko­ti­ta­lo­ja muun muas­sa Lie­toon sekä Lou­ki­nai­siin, sekä olleet val­vo­mas­sa uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja työ­mai­ta muun muas­sa Turus­sa, Ypä­jäl­lä sekä Mikkelissä.

Tar­joam­me pal­ve­lui­ta myös ns. avai­met käteen-periaatteella.

Säh­kö- ja put­ki­mie­het on myös mah­dol­lis­ta saa­da työ­maal­le kaut­tam­me, kuten myös muut raken­nusa­lan urakoitsijat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous