Asbestityöt

Asbestityöt

Kor­jaus­työt, remon­tit sekä asbestikartoitus:

Asbes­ti­kar­toi­tus on vuon­na 2016 voi­maan tul­leen lain mukaan teh­tä­vä kaik­kiin ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­siin remon­toi­ta­viin raken­nuk­siin. Täs­tä joh­tuen useat remon­tit tulee aloit­taa asbestikartoituksella.
Meil­lä on alal­ta, niin kar­toi­tuk­sis­ta kuin labo­ra­to­rio­pal­ve­luis­ta­kin, yhteen­sä liki 5 vuo­den koke­mus, joten mel­ko hel­pos­ti pys­tym­me jo koh­teel­la sano­maan, että sisäl­tää­kö tiet­ty mate­ri­aa­li asbes­tia vai ei. Asbes­ti­pur­ku­lu­pia yri­tyk­sel­läm­me ei ole, mut­ta asbes­tia­lan toi­mi­joi­na meil­lä on kat­ta­vas­ti tie­toa alan yri­tyk­sis­tä sekä hin­nois­ta, joten voim­me aut­taa esi­mer­kik­si tarjouspyynnöissä.

 

Meil­tä on myös mah­dol­lis­ta tila­ta suo­raan esi­mer­kik­si uuden keit­tiön asen­nus tai kyl­py­huo­neen vesie­ris­tys ja laa­toi­tus, jol­loin koko paket­ti on mah­dol­lis­ta saa­da yhdel­tä toimijalta.

Kar­toi­tuk­sia teh­des­säm­me otam­me aina huo­mioon remon­tin koko laa­juu­den sekä myös jat­ko­toi­met koh­teel­la, jot­ta remon­tin pys­tyy teke­mään turvallisesti.

Kar­toi­tus­hin­tam­me yksit­täi­siin koh­tei­siin (esim. pie­nem­pien huo­neis­to­jen kar­toi­tus) 115 € (sis. alv24%), asbes­ti­näyt­teet 105 € (sis. Alv24%) ana­ly­soi­daan pyyh­käi­sye­lekt­ro­ni­mik­ros­koo­pilla.

Isom­mat koh­teet, kuten oma­ko­ti­ta­lo­jen, talo­yh­tiöi­den ja puret­ta­vien raken­nus­ten kar­toi­tuk­set, hin­noi­tel­laan erik­seen koh­teen mukaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous